Статут громадської організації "Стежиною добра"

20 сентября 2016 - Администратор
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   1.1.     Громадська   організація   "Стежиною добра"   (надалі „Організація"   є добровільною громадською організацією, створеною на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод, в сфері   консолідації  зусиль   направлених   на покращення   системи шкільної та позашкільної, в т.ч. дошкільної  нолраедсітнм ма-герішіьиої бази закладів освіти.
   1.2.     Організація має назву:
повна назва - Громадська організація " СТЕЖИНОЮ ДОБРА " скорочена назва - ГО "СТЕЖИНОЮ ДОБРА "
   1.3.     Юридична адреса Організації : 33016 м. Рівне, вул. Фабрична 3.
   1.4.     Організація          створюється        та        діє        на        засадах добровільності,     рівноправності     його     членів,     самоврядування,
законності та гласності.
   1.5.     Діяльність Організації поширюється на територію м. Рівне.
   1.6.     Організація діє на підставі цього Статуту,        Конституції України і відповідно з Законами України: "Про Об'єднання громадян"
та іншим нормативно-правовими актами.
   1.7.      Організація       є       неприбутковою       юридичною       особою, володіє відокремленим   майном,     має   самостійний   баланс,    від
свого    імені набуває майнові та особисті немайнові права, несе обов'язки, може бути позивачем і відповідачем в загальних судах та спеціалізованих судах.
   1.8.      Організація   відкриває розрахунковий та       інші рахунки   в банках України, а також у банках інших держав.
   1.9.      Організація має круглу печатку та кутовий штамп,      фірмові бланки із своїми реквізитами.
   1.10.    Організація   відповідає   по   своїм   зобов'язанням   всім   своїм майном.
   1.11.    Організація створена на невизначений строк.
   1.12.    Організація    є    власником    майна    набутого    в    порядку передбаченому чинним законодавством.
 
2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
   2.1.  Метою діяльності Організації є: задоволення та захист фахових, соціальних, економічних та інших спільних інтересів членів Організації, які не суперечать законам України; залучення в систему освіти новітніх методик навчання та виховання; координація зусиль з метою залучення коштів на покращення матеріальної бази закладів освіти міста Рівне.
   2.2.  Основними завданнями Організації є:
     2.2.1.  Здійснення захисту та відстоювання інтересів, прав та свобод членів Організації.
     2.2.2.  Вплив на духовний та фізичний розвиток молоді, виховання у них почуття патріотизму;
     2.2.3.  Сприяння          професійному         розвитку, підвищенню кваліфікації, здійсненню науково-освітніх та навчальних програм і проектів для   фахівців-членів Організації,     громадян та юридичних осіб-партнерів Організації.
     2.2.4.  Проведення лекцій, семінарів, науково-практичних конференцій.
     2.2.5.  Забезпечення    пошуку    потенційних    донорів    по    проектах спрямованих на розвиток освіти та дошкільної громади.
     2.2.6. Всебічне   сприяння   прогресивним   формам   навчання   та виховання.
     2.2.7. Покращення матеріальної бази закладів освіти
     2.2.8. Прийняття участв реалізації проектів та програм які фінансуються національними та міжнародними організаціями
  2.3. Напрямами діяльності Організації є:
     2.3.1.   Організація та проведення теоретичних та науково практичнихконференцій, диспутів, тематичних тренінгів та інших заходів.
     2.3.2.Залучення  внутрішніх  та  зовнішніх  матеріальних  ресурсів  з метою вирішення нагальних потреб дошкільної громади.
     2.3.3.  Організація   впорядкованого   дозвілля   вихованців дошкільних закладів,     проведення конкурсів, фестивалів,      інших культурних заходів.
     2 3.4. Участь у підготовці та розповсюдженні аналітичних, наукових, інформаційних матеріалів, експертних висновків.
     2 3.5.Організація та забезпечення зустрічей з видатними вченими, політичними  діячами, митцями,     відомими підприємцями.
     2.3.6.       Участь     у     підготовці     та     поширенні     серед    широких кіл громадськості        та        конкретних        категорій        населення просвітницьких матеріалів.
     2.3.7. Підтримка міжнародних зв'язків, укладання міжнародних угод, участь   у   здійсненні   заходів,   що   не   суперечать   міжнародним зобов'язанням   України   та   чинному   законодавству,   заснування   або вступ до   міжнародних громадських (неурядових) організацій.
     2.3.8. Проведення незалежних соціологічних опитувань з питань, які  цікавлять дошкільну громаду.
     2.3.9.Участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної пропаганди та іншими засобами, які не суперечать законам України.
  2.4.Для  досягнення  мети  та виконання  покладених  завдань Організація має право  у    встановленому   законодавством    порядку:
     2.4.1. Представляти і захищати Інтереси Організації та її членів в органах       державної влади       і                                управління,
місцевого самоврядування, недержавних інституціях.
     2.4.2.     Налагоджувати         та         здійснювати         співпрацю     з    органами законодавчої, виконавчої та судової влади, а також органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями. Брати участь та сприяти практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих програм.
     2.4.3.   Реалізувати   власні   програми   та  проекти,   брати   участь  у спільних з вітчизняними та зарубіжними організаціями програмах і проектах.
     2.4.4.Здійснювати шляхом    створення       видавництв видавничу діяльність, співпрацювати із зацікавленими прес-центрами та інформаційними агентствами, засновувати власні електронні, друковані та інші засоби масової інформації.
     2.4.5.Брати участь у здійсненні інформаційно-ресурсної, фінансової та технічної підтримки наукових та навчальних закладів, науковців та викладачів, слухачів і студентів.
     2.4.6. Одержувати від органів державної влади та управління, місцевого самоврядування інформацію для реалізації мети та завдань Організації.
     2.4.7. Проводити громадську експертизу та громадські слухання з питань, пов'язаних з метою, завданнями та напрямами діяльності Організації.
     2.4.8. Акумулювати кошти для фінансування статутної діяльності Організації.
     2.4.9. Здійснювати необхідну господарську та комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи.
     2.4.10.    Співпрацювати         з         державними         органами         та громадськими об'єднаннями, вступати до спілок громадських організацій.
     2.4.11.    Вносити пропозиції органам влади і управління.
     2.4.12. Здійснювати   в   інтересах   Організації   іншу   діяльність,   яка не суперечить чинному законодавству України та статутним цілям Організації.
3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ
  3.1.    Організація   є   юридичною   особою   з   моменту   її  державної реєстрації.   Організація   має   самостійний   баланс,   рахунки   в установах банків,    у тому числі валютні,    круглу печатку з назвою,      штампи, бланки з реквізитами, емблему та власну символіку, яка реєструється у встановленому законодавством
України порядку.
  3.2.    Виходячи із своїх інтересів, Організація співпрацює і взаємодіє з політичними       партіями,        громадськими        організаціями,
  3.3.    господарськими     товариствами,              підприємствами,
  3.4.    об'єднаннями, профспілковими організаціями,    
  3.5.    органами державної влади і управління, місцевого самоврядування, а також з міжнародними і зарубіжними організаціями на основі рівноправності, невтручання у внутрішні справи і, як правило, на договірних засадах.
  3.6.    Організація має право від свого імені укладати угоди і здійснювати інші юридичні дії, набувати майнових та особистих немайнових прав.
  3.7.    Для виконання своїх статутних завдань Організація має право виступати засновником підприємств.
  3.8.    Організація має право укладати договори з фізичними особами на використання їх праці (трудові договори і контракти), а також цивільно-правові угоди з окремими фізичними чи юридичними особами згідно з   чинним                 законодавством України.
  3.9    Облік і звітність здійснюються Організацією у порядку, встановленому      чинним законодавством України.
4     УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ В  ОРГАНІЗАЦІЮ  ТА ВИБУТТЯ З НЕЇ
  4.1.     Членами Організації на засадах рівноправності можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, визнають Статут, завдання та напрями діяльності Організації, з урахуванням вимог вікового цензу передбаченого чинним законодавством (з 18 років).
  4.2.    Прийняття в Організацію здійснюється за рішенням правління згідно з письмовою заявою.
  4.3.    Членство припиняється у разі добровільного виходу або виключення. Вихід з Організації здійснюється за письмовим зверненням члена за рішенням правління. У разі порушення норм Статуту, вчинення дій, що завдають шкоди Організації, члени можуть бути виключені з Організації за рішенням її правління.
5..    ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ
   5.1     В        організації       встановлюється       індивідуальне       та колективне членство. Членство в Організації є добровільним.   Колективними
членами Організаці можуть також бути громадські організації та трудові колективи підприємств, установ, організацій м. Рівне, які визнають Статут Організації, надають Організації матеріальну та іншу підтримку.                                                                    
   5.2. В Організації встановлюється інститут почесного членства. Почесними членами Організації можуть бути особи, які зробили вагомий внесок у розвиток Організації та є відомими в різних галузях господарства та політики.
   5.3.    Члени Організації мають право:
        5.3.1.     Брати участь у заходах, які проводяться Організацією.
        5.3.2.     Обирати та бути обраними до органів управління Організації.
        5.3.3.     Вносити пропозиції та зауваження до органів управліннящодо діяльності Організації.
        5.3.4.     На захист   своїх   законних   інтересів   Організацією.
        5.3.5.     Отримувати       інформацію про діяльність Організації та її органів управління в установленому порядку.
        5.3.6.     Відстоювати    права   та   інтереси    Організації.
  5.4.  Члени Організації зобов'язані:
        5.4.1.     Дотримуватися   вимог   Статуту   Організації,    виконувати рішення органів    управління    Організації,    у    межах    їх компетенції.
        5.4.2.     Брати    активну    участь    у    роботі    Організації    та    не перешкоджати її діяльності,       дбати         про імідж Організаws]
        5.4.3.    Своєчасно сплачувати членські внески,      порядок сплати яких встановлюється Положенням,        яке затверджується правлінням Організації.
6.    ПОРЯДОК    УТВОРЕННЯ   І   ДІЯЛЬНОСТІ    СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ
    6.1.    Вищим  органом  управління  Організації  є  загальні  збори членів.    До    компетенції        загальних зборів належать:
        6.1.1.    Ухвалення    рішення    про    створення,    реорганізацію    та ліквідацію Організації.
        6.1.2.  Затвердження,         внесення      змін      і      доповнень      до Статуту Організації.
        6.1.3.  Обрання правління Організації та ревізійної комісії.
        6.1.4.  Затвердження       програм       та       визначення       основних напрямів діяльності Організації.
        6.1.5.   Реалізація права власності   на майно   Організації.
        6.1.6.   Заслуховування      та      затвердження      звітів      виконавчого та контролюючого органів Організації.
     6.2.     Загальні         збори є правомірними за умови присутності більше половини      членів      Організації.      Рішення      загальних борів ухвалюються простою більшістю   голосів.
     6.3.      Загальні збори скликаються не менше одного разу на рік за рішенням правління Організації.       Позачергові загальні збори можуть бути скликані на вимогу не менше  1/3  складу членів Організації,  2/3   складу  правління,   голови   правління,  ревізійної комісії.
     6.4.      Позачергові    Загальні    збори    скликаються    Правлінням Громадської організації на вимогу Голови, Ревізійної комісії або 2/3   членів   організації   для   вирішення   нагальних   питань,   які виникають в процесі діяльності Організації.
     6.5.      Правління    є    постійним статутним органом Організації, який обирається загальними зборами членів в кількості та на строк, визначений    зборами, і    здійснює    такі    повноваження:
         6.5.1.    Визначення      стратегічних      напрямів      та      перспектив діяльності Організації.
         6.5.2.   Виконання рішень      загальних      зборів      та      здійснення окремих повноважень у період між його засіданнями.
         6.5.3.   У правління поточною діяльністю Організації.
         6.5.4   .Затвердження символіки Організації.
         6.5.5.   3атвердження звітів   голови   правління,    заступників голови правління Організації.
         6.5.6.   3атвердження правил процедури та інших внутрішніх документів.
         6.5.7.   3атвердження Положення про порядок сплати членських внесків.
         6.5.8    Затвердження за поданням голови правління Організації з числа її членів або сторонніх осіб заступників голови правління Організації.
         6.5.9.   Ухвалення рішення про вихід та виключення членів Організації.
         6.5.10.  Прийняття       рішень       про       заснування,       реорганізацію підприємств, затвердження їх установчих документів.
         6.5.11.   Засідання правління відбуваються не менше одного разу на місяць,скликаються головою правління Організації або на вимогу 1/3 членів правління і є повноважними при наявності більшості його членів.  Рішення    правління    ухвалюються    простою    більшістю    голосів присутніх членів.
    6.6.    Голова правління Організації обирається правлінням строком на 1 рік та здійснює:
         6.6.1.  Без    довіреності    представництво    Організації    у    будь-яких установах, підприємствах та організаціях.
         6.6.2.  Підписання     Статуту     Організації,             угод     та     інших фінансово-господарських документів, видачу доручень, відкриття та закриття рахунків    в    установах банків    за         погодженням    з правлінням.
         6.6.3.   Подання       на       затвердження       правлінням       Організації кандидатур заступників           голови          правління,          розподілу функціональних обов'язків між ними.
         6.6.4. Затвердження   порядку надання матеріальної допомоги.
    6.7. Заступники       голови       правління       здійснюють       управління спеціалізованими    напрямами    діяльності    Організації    відповідно до  визначених    головою  правління      функціональних обов'язків.
    6.8.     Ревізійна комісія обирається загальними зборами Організації у
кількості та на строк,     визначений нею,     і діє на підставі цього Статуту та окремого Положення. Ревізійна комісія здійснює контроль за діяльністю Організації, надає висновки щодо річних вітів Організації та має право вимагати від органів управління Організацією інформацію для підготовки власного звіту, 'евізійна комісія є підпорядкованою та підзвітною загальним борам Організації.
    6.9. З метою заохочення до активної участі у діяльності Організації можуть          створюватися        спеціалізовані           структури        за
конкретними напрямами,        які є консультативно             дорадчими органами Організації.
7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕНЬ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ СОШТШ ТА ШШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ
    7.1.     Джерелами надходження коштів та майна Організації є:
          7.1.1.Добровільні внески, подарунки та відрахування, пожертвування хшдів,  громадських         організацій,         творчих         спілок, господарських товариств, підприємств, установ та організацій, українських та зарубіжних юридичних і фізичних осіб у грошовій та натуральній формі.
          7.1.2.Членські внески (затверджуються на загальних зборах).
          7.1.3.Фінансова та матеріальна допомога на реалізацію програм Організації з державного та місцевих бюджетів відповідно до аконодавства України.
          7.1.4. Надходження від депозитних вкладів, надходження ід підприємств та організацій, що перебувають у власності Організації.
          7.1.5.   Надходження  від  закордонних  фондів  та  окремих  осіб  у игляді грошових коштів в іноземній валюті та українській гривні, матеріальній формі.
          7.1.6. У     власності Організації     можуть     бути     споруди, транспортні засоби, грошові кошти та інше майно, яке отребується для виконання статутних цілей і завдань Організації, кі не мають на меті отримання прибутку.
           7.1.7. Придбання Організацією майна за рахунок власних коштів ля здійснення статутної діяльності.
   7.2. Грошові кошти та інше майно Організації використовуються для  виконання статутних цілей та завдань Організації
   7.3. Організація може здійснювати фінансування у межах статутної діяльності    інших організацій,    які    беруть участь у виконанні спільних програм та проектів.
   7.4. Організація не несе майнової відповідальності за зобов'язання їїчленів,  а члени  не  відповідають  своїм  майном  за зобов'язанняорганізації.
8. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ І КОНТРОЛЮ, ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ
    8.1.  Організація веде оперативний, бухгалтерський та статистичний обліку встановленому порядку.
    8.2.  Відповідальність за ведення бухгалтерського обліку та своєчасне надання   звітності   покладається   на   Голову   правління   організації, компетенція    якого визначається    чинним    законодавством.
    8.3.   Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними   органами   у   порядку,   передбаченому   законодавством України.
9. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ   ОРГАНІЗАЦІЇ
     9.1.  Організація припиняє свою діяльність у випадку реорганізації або ліквідації.
     9.2.  Припинення діяльності Організації проводиться:
             9.2.1.  За рішенням суду.
             9.2.2.  За рішенням загальних зборів.
     9.3.   Ліквідація Організації здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється за рішенням суду або загальних зборів Організації.
     9.4.   До ліквідаційної комісії переходять повноваження з управління справами Організації       з моменту призначення       або створення. Ліквідаційна   комісія   оцінює   майно   Організації,   виявляє   дебіторів, кредиторів та розраховується з ними,         вживає заходів щодо:плати  боргів  третім  особам,     а  також  працівникам Організаці,ї,складає ліквідаційний баланс.
     9.5.    Ліквідація  вважається  завершеною,  а Організація такою,  щоприпинила  свою  діяльність,  з  моменту внесення  запису про  це  в державний реєстр.
     9.6.    У разі ліквідації Організації її активи повинні бути передані іншій   неприбутковій   організації   відповідного   виду   діяльності   абозараховані до доходу бюджету. Порядок реорганізації Організації     визначається        загальними зборами     відповідно     до     чинного     законодавства     України.     У виконання статутних   цілей   та   завдань   Організації.
     9.7.    У разі  реорганізації Організації її права  і     обов'язки     переходять до   правонаступників.   Організація   може   реорганізуватися   лише   в іншу громадську неприбуткову організацію.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
    10.1.     Зміни та доповнення до Статуту затверджуються загальнимизборами Організації. 
    10.2.     Державна реєстрація змін та доповнень до статуту проводиться в порядку передбаченому чинним законодавством України.

Голова Правління                         Іванченко А.М.