Організація освітнього процесу

Дошкільний навчальний заклад у 2015/2016 навчальному році  здійснює навчально-виховний процес від­повідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкі­льний навчальний заклад, Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та методи­чного листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.2015 №1/9-249 "Інструктивно-методичні рекомендації "Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році". 

Планування роботи в дошкільному закладі  здійснюється  на підс­таві вимог Листа МОН України  № 1/9-455 від 03.07.09 року «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» та  листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 № 1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі». При пла­нуванні роботи  використовується  тематичний принцип, який базу­ється на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, який за­безпечує змістову цілісність, системність, послідовність, ускладнення та по­вторення програмового матеріалу. Планування освітньої роботи з дітьми  здійснюється за видами діяльності з урахуванням  завдань освітніх ліній нової редакції Базового компонента дошкільної освіти.

 Структура навчального року:

Навчальний рік починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року:
 1 - 15 вересня -                         адаптаційний, діагностичний період (вияв­лення педагогами рівня і проблем розвитку дитини на початку навчаль­ного року);
з 15 вересня по 10 травня         навчальний період;
 10 - 30 травня                           діагностичний період (вивчення педагогами рі­вня і проблем розвитку дитини на кінець навчального року).
З 1 червня по 31 серпня         триває оздоровчий період.

Сучасні підходи щодо організації різних форм навчання :

 колек­тивні та індивідуальні;

  Типи занять:

фронтальні (зі всією групою дітей),
групові ( до 15 дітей),
індивідуально-підгру­пові ( до 8 дітей),
індивідуальні (1-4 дитини);
 види занять: ком­плексні, тематичні, комбіновані, домінантні, інтегровані;
 тривалість спеціально організованої навчальної діяльності (занят­тя) для дітей  третього року життя- до 10-15 хвилин,
для дітей четвертого та п"ятого років життя —  від 15 до 25 хвилин,
 для дітей шостого року життя — від 25 до 35 хвилин.
 
Організація життєдіяльності дітей в ДНЗ №43 (12 год. роб. день)
 
7.00-8.25           Ранкова зустріч дітей, огляд, ігри, індивідуальна робота, самостійна діяльність, спостереження, ранкова гімнастика
8.25-9.00           Підготовка до сніданку сніданок
9.00-10.00        Організована навчально-розвивальна діяльність (заняття (групові та індивідуально-групові)).
                              Самостійна діяльність дітей в розвивальних центрах, дослідницько-пошукова діяльність.
10.00-12.00    Підготовка до прогулянки.
                 Прогулянка: організована діяльність (заняття з фізкультури, спостереження, дослідницько-пошукова діяльність), індивідуально-групова робота, самостійна діяльність.
12.00-12.40      Повернення з прогулянки. Підготовка до обіду. Обід.
12.40-15.00      Підготовка до денного сну. Сон.
15.00-15.30        Поступовий підйом, гімнастика пробудження, загартовуючи процедури, культурно-гігієнічні навички.
15.30-16.10        Полуденок. Ігри, гурткова робота, самостійна діяльність в розвивальних центрах, індивідуальні заняття, творча діяльність.
16.10-17.35      Підготовка до прогулянки. Прогулянка: організована діяльність (спостереження, дослідницько-пошукова діяльність) індивідуально-групова робота, самостійна діяльність.
                            Повернення з прогулянки.
17.35-18.00      Вечеря.
18.00-19.00      Самостійна рухова діяльність дітей, ігри. Повернення додому.
 
Тривалість прогулянок  - 3год.35хв.
Кількість прийомів їж -  4
 Тривалість денного сну - 2год. 20хв.
Інтервали між прийомами їжі - 3год 50хв – 3год 05хв – 2год 15хв
Тривалість рухового режиму протягом дня - 4год 27хв (4год 57хв)